Rond de diensten

Koffiedrinken

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie houdt zich bezig met allerhande zaken die de vorm en inhoud van de kerkdiensten betreffen. Er wordt gekeken naar het gebruik van andere bronnen (naast de Bijbel), de rol van de kinderen in de diensten, de maaltijdvieringen, muzikale invulling, kunstprojecten, het gebruik van de kerkruimte, etc. Als u interesse hebt om over deze zaken mee te denken en te praten, laat het vooral weten; nieuwe ideeën zijn altijd welkom!

Lectoren

Naast de voorganger heeft ook een van onze lectoren een rol in de kerkdiensten: zij of hij leest de Bijbelgedeelten of andere teksten die centraal staan in de vieringen.

Organist

De Parkstraatgemeente heeft een vaste organist, Wim Roelfsema. Hij zorgt voor de begeleiding van de gemeentezang en de muzikale opluistering van de viering.

Collecten

In de kerkdiensten worden gewoonlijk drie collecten gehouden. Twee in de viering: de eerste collecte is bestemd voor het werk van de Parkstraatgemeente, de tweede voor een speciaal langlopend diaconaal project. De uitgangscollecte is bestemd voor een vooraf aangekondigd diaconaal doel, vermeld in het maandblad.

Er wordt gecollecteerd door gemeenteleden.

Collectebonnen

Behalve contant geld, kunt u ook collectebonnen in de collectezak doen. Uw bijdrage is hiermee aantoonbaar als gift voor de belastingen. Deze bonnen zijn te verkrijgen in coupures van € 1,00 en € 2,00 en zijn per 20 stuks te verkrijgen:

 • Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Arnhem,
  door overmaking van het totaalbedrag op rekening NL63 FVLB 0699 6421 32,
  t.n.v. Kerkelijk Bureau Arnhem,
  o.v.v. ‘collectebonnen € 0,50/€ 1,00/€ 2,00’ (vermeld de gewenste coupure)
 • voor of na de kerkdienst bij Els van Essen
  door contante betaling of door overmaking op rekening NL23 INGB 0004 8069 87,
  t.n.v. penningmeester Diaconie Parkstraatgemeente te Velp,
  o.v.v. ‘collectebonnen’

Autovervoer

Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de vieringen kan komen, is er autovervoer. Dit wordt afwisselend verzorgd door een aantal leden en taxibedrijf Noot. In het maandblad staat bij wie u kunt melden dat u opgehaald wilt worden.

Preek op schrift

U kunt de preken op schrift krijgen, incidenteel of bij abonnement. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Kostercommissie

De Parkstraatgemeente heeft voor het vervullen van de kosterstaken een commissie van eigen leden. Zij vervullen de praktische taken rondom de kerkdiensten.

Koffiedienst

Elke zondag na de viering wordt er koffie geschonken in de Voorhof. Dit wordt door telkens twee leden verzorgd.

Schrijfactie Amnesty International

We ondersteunen de schrijfacties van Amnesty International. Maandelijks stellen zij drie brieven op, die zijn gericht aan de autoriteiten van drie verschillende landen, waarin ze aandacht vragen voor onrechtvaardigheden in de desbetreffende landen. U kunt uw stem laten horen door deze brieven mede te ondertekenen.

Boekentafel

Geregeld worden er na de kerkdienst of bij andere activiteiten tweedehands boeken verkocht die door de leden en bekenden zijn ingebracht. Het geld dat hierbij wordt verkregen, gaat naar het lopende diaconale project. Informatie over inbreng en verkoop kunt u vragen bij het secretariaat.

Wereldwinkel

Ongeveer een keer per maand worden er na de kerkdienst artikelen uit de Wereldwinkel verkocht in de Voorhof. In het maandblad wordt vermeld wanneer dat is.


Bijzondere kerkdiensten rondom belangrijke momenten

Doop, huwelijk/levensverbintenis en afscheid

In een mensenleven kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die we niet “zomaar” voorbij willen laten gaan. Dat kunnen feestelijke momenten zijn, zoals het aangaan van een levensverbintenis, een huwelijk of de geboorte van een kind. Het kunnen ook verdrietige gebeurtenissen zijn, zoals het verlies van een dierbare.

Voor al deze levensmomenten verzorgt de predikant op verzoek en in onderling overleg de vieringen en kerkdiensten.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat.

N. Query Duration, ms Row Count
Total time, ms: 0