Rond de diensten

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie houdt zich bezig met vorm en inhoud van de diverse kerkdiensten en vieringen in de Parkstraatgemeente en proberen de breedte van de gemeente daarin tot zijn recht te laten komen. In het seizoen 2018-2019 zullen ze met uiteenlopende vormen van vieringen van het Avondmaal/de Maaltijd van de Heer aan de slag gaan. Hebt u ideeën: laat het vooral weten.

Lectoren

Naast de voorganger heeft ook een van onze lectoren een rol in de kerkdiensten: zij of hij leest de Bijbelgedeelten of andere teksten die centraal staan in de vieringen.

Organist

De Parkstraatgemeente heeft een vaste organist, Wim Roelfsema. Hij zorgt voor de begeleiding van de gemeentezang en de muzikale opluistering van de viering.

Collecten

In de kerkdiensten worden gewoonlijk twee collecten gehouden. De eerste is in de viering na de voorbeden, de opbrengst is bestemd voor de Parkstraatdiaconie. De tweede collecte vindt plaats bij de uitgang en is bestemd voor een diaconaal doel, vooraf aangekondigd in het maandblad.

Er wordt gecollecteerd door gemeenteleden.

Collectebonnen

Voor de bijdrage aan de collecten kunt u gebruik maken van zogeheten collectebonnen. Uw bijdrage is hiermee fiscaal aantoonbaar als gift. De collectebonnen zijn in coupures van € 0,50, € 1,00 en € 2,00 per 20 stuks te verkrijgen bij:

  • Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Arnhem,
    door overmaking van het totaalbedrag op rekening NL97 RABO 0373 7154 47,
    t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem,
    o.v.v. ‘collectebonnen € 0,50/€ 1,00/€ 2,00’ (vermeld de gewenste coupures).
    U krijgt de bonnen per post thuisgestuurd. 

Autovervoer

Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de vieringen kan komen, is er autovervoer. Dit wordt afwisselend verzorgd door een aantal leden en taxibedrijf Noot. In het maandblad staat bij wie u kunt melden dat u opgehaald wilt worden.

Kerkdienst gemist?
De diensten zijn live of achteraf te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Kosters

De Parkstraatgemeente heeft voor het vervullen van de kosterstaken een groep van eigen leden. Zij vervullen bij toerbeurt de praktische taken rondom de kerkdiensten.

Koffiedienst

Elke zondag na de viering wordt er koffie geschonken in de Voorhof. Dit wordt door leden verzorgd.

Schrijfactie Amnesty International

We ondersteunen de schrijfacties van Amnesty International. Maandelijks stellen zij drie brieven op, die zijn gericht aan de autoriteiten van drie verschillende landen, waarin ze aandacht vragen voor onrechtvaardigheden in de desbetreffende landen. U kunt uw stem laten horen door deze brieven mede te ondertekenen.

Boekentafel

Geregeld worden er na de kerkdienst of bij andere activiteiten tweedehands boeken verkocht die door de leden en bekenden zijn ingebracht. Het geld dat hierbij wordt verkregen, gaat naar het lopende diaconale project. Informatie over inbreng en verkoop kunt u vragen bij het secretariaat.

Wereldwinkel

Ongeveer een keer per maand worden er na de kerkdienst artikelen uit de Wereldwinkel verkocht in de Voorhof. In het maandblad wordt vermeld wanneer dat is.


Bijzondere kerkdiensten rondom belangrijke momenten

Doop, huwelijk/levensverbintenis en afscheid

In een mensenleven kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die we niet “zomaar” voorbij willen laten gaan. Dat kunnen feestelijke momenten zijn, zoals het aangaan van een levensverbintenis, een huwelijk of de geboorte van een kind. Het kunnen ook verdrietige gebeurtenissen zijn, zoals het verlies van een dierbare.

Voor al deze levensmomenten verzorgt de predikant op verzoek en in onderling overleg de vieringen en kerkdiensten.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat.