Zorgen voor elkaar

Diaconie

De diaconie zet zich namens de kerk in voor de samenleving. Het woord diaconaat betekent ‘het zich dienstbaar opstellen’, of wat vrijer vertaald ‘het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’.

De Parkstraatdiaconie kiest jaarlijks voor een project, afwisselend dichtbij en ver weg. Aan dit project wordt aandacht besteed en financiële steun gegeven. Ook geeft de diaconie waar nodig financiële ondersteuning aan personen of instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

De diaconie is vertegenwoordigd in het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) en in het Overleg van de Kerken met de Overheid (OKO) in het kader van de armoedebestrijding. Daarnaast participeert zij in een vrijwilligerspool die bij toerbeurt koken voor Stichting Kruispunt in Arnhem, een organisatie voor mensen in de marge van de samenleving.

De inkomsten van de Parkstraatdiaconie bestaan uit collecten in de vieringen, speciale giften en renteopbrengsten. De Parkstraatdiaconie streeft geen kapitaalvorming na, jaarlijks geeft ze ongeveer uit wat ze ontvangt. Over het gevoerde (financiële) beleid wordt in het voor- en najaar tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd.

Giften voor het diaconale werk zijn welkom op rekeningnummer NL25 INGB 0004 8069 87, t.n.v. penningmeester Diaconie Parkstraatgemeente te Velp.


INLIA: het Charter van Groningen

De Parkstraatgemeente heeft in  2012 het Charter van Groningen ondertekend. Dit document is de grondslag van de stichting INLIA. De letters van deze afkorting staan voor:

Internationaal
Netwerk van
Lokale
Initiatieven ten behoeve van
Asielzoekers.

INLIA is een stichting, gevestigd in Groningen, die in de jaren 80 van de vorige eeuw is opgericht voor en door kerken. Het Charter van Groningen is een beginselverklaring, bedoeld om door geloofsgemeenschappen te worden ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp. Voor stichting INLIA en vluchtelingen- en asielzoekers­proble­ma­tiek in het algemeen zal regelmatig uw aandacht worden gevraagd in de kerkdiensten, het maandblad en op de website.